Phương thức thanh toán

HÌNH THỨC THANH TOÁN

Hình thức thanh toán tại Hashtag Ecos là thanh toán trả trước không dùng tiền mặt thông qua việc nạp tiền vào tài khoản của Hashtag Cafe được hướng dẫn chi tiết tại mục Phương Thức Đặt Hàng.